نشانه ما روح تازه یافت!

برند، تمام ثروت سازمان است. ساختن برند چيزي نيسـت كـه در يـك شبانه‌روز اتفاق بيافتد. رسیدن به جایگاهی مطلوب در ذهن و قلب مخاطبان، نيازمند تصميمات درست و به موقع و تلاش همدلانه تیمی منسجم اسـت. به عبارت دیگر سیر تطــور و بلــوغ هــر برنــد در چنیــن فضــای رقابتــی و پرتنــش اقتصــادی، نیازمنــد راهبــری، مدیریــت، نظــارت و پایــش مســتمر اســت. از آنجاکه هرچه مرزهـای فناوری گسـترده‌تر و وسـیع‌تر باشد، زمـان تصحیـح خطاهـا نیـز کمتـر می‌شـود، هوشمندی و بروز بودن در مدیریـت بهینـه تصویـر برنـد، می‌تواند بهتریـن کنش، بـرای ایـن فضـای رقابتی باشد.

 

 

برند هترون حاصل بیش از ۱۰ سال فعالیت در شرایط پرنوسان محیطی است. تمام تلاش این برند، در این سال‌ها، حفظ هارمونی در کیفیت، کارایی و طراحی مناسب توامان با ارزندگی قیمت محصولات بوده است. اگرچه تعادل میان این ارکان در صنعت کامپیوتر و لوازم جانبی کامپیوتر که همواره رو به تغییر، سخت، پیچیده و حساس است اما هترون با تکیه بر نیازشناسی کاربران، تقویت توان داخلی خود و درنظر گرفتن روندهای فناوری در این عرصه توانسته است از این مهم برآید.

سـال ۹۹ تحقیقـات نسـبتاً گسـترده‌ای در رابطه بـا ارزیابی عمکـرد برند هتـرون، بـا مخاطبـان درون و بیـرون انجـام شـد. به گواه ذینفعان، برآیند فعالیت‌های برند، اعتماد بالایی را در میان مخاطبان ایجاد کرده است.

بــا بروزرســانی راهبردهــای شــرکت در ســال ۱۳۹۹، به نظر می‌رسد اکنـون زمـان مناسـبی  بـرای تـازه‌سازی هویـت برنـد هترون متناسب با جایـگاه مطلــوب در بــازارش باشد. از آنجاکه ایجاد یک هویت بصری واحد و قدرتمند، تاثیر بسزایی در موفقیت یک برند در حوزه محصولات IT محور مثل هترون دارد، لذا به منظور هماهنگیِ نشانه با استراتژی‌های جدید، در گام اول نشانه (لوگو یا آرم) برند هترون، بازطراحی شد. نسبت‌ها و فاصله‌ها استاندارد شده تا نظام‌مندی و دقت برند را نشان دهد. گوشه‌ها و زاویه‌های قابل حذف در طرح جدید پیراسته شده تا تجربه کاربری بدون دغدغه و راحت‌تر محصولات هترون را نشان دهد.

[one_second]لوگو هترون - فارسی[/one_second][one_second]لوگو هترون - انگلیسی[/one_second]

 

برند هترون آینده‌ای را متصور است که در آن توانسته از طریق نهادینه سازی ارزش ها و حفظ هارمونی در چهار رکن اصلی کیفیت و کارایی، طراحی و ارزندگی محصولات، در هر شرایطی از بازار، بالاترین سهم قلبی و ذهنی را کسب کند و با حفظ اعتماد میان مخاطبان، برند معتبر و سرآمدی در حوزه IT باشد.

هویت بصری جدید برند هترون مدرن، ساده، جوان، با صلابت و پیشرو است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *